Smartbyggfunksjoner

Merverdi gjennom
koordinert teknologi 

Både nye og gamle bygg har masse uutnyttet potensiale.Et bygg består av delsystemer som hver for seg har til oppgave å styre og regulere en spesifikk del av bygget. Det kan være enten være ved hjelp av ulike undersentraler eller ulik type programmering innen samme undersentral.

Disse delsystemene er typisk lysstyring, romklimatisering, solavskjerming, ventilasjon og varmesentraler. Det vanligste er at disse blir programmert etter krav og funksjonsspesifikasjoner for bygget. Spesifikasjonene inneholder sjeldent smartbyggfunksjoner, men snarere et minimum av krav som skal oppfylles.  

Utvidet potensiale med smartbyggfunksjoner 

Smartbyggfunksjoner er tiltak som gir bygget, byggherren eller leietaker en merverdi ved å benytte de allerede installerte systemene på en mer koordinert og innovativ måte. Det trengs med andre ord ikke mer teknikk tilført bygget, men heller å benytte de uutnyttede potensialene som finnes der allerede.  

Fra lyskontroll til renholdsstrategi 

Et veldig enkelt eksempel på dette er tilstedeværelse via sensor i taket. Den er med all sannsynlighet programmert for å styre lyset av og på. Men hvis du i tillegg lar bygget lære seg når respektive rom blir brukt eller ikke brukt, kan du generere renholdsrapporter som sendes til renholdsselskapet med detaljert informasjon hva som skal vaskes, hva som skal ha en «light vask» og fremfor alt hva som ikke skal vaskes.  

Merverdier ved denne løsningen (som ligger helt latent i alle bygg)

Merverdier ved denne løsningen

 • Redusert bruk av kjemikalier

 • Redusert slitasje av overflater som vaskes/støvsuges

 • Effektivere renhold som igjen sparer tid og reduserer kost

 • Styrker konkurranseevne ved renholdsleverandør

 • Renholdleverandør kan betjene flere antall kunder

Nedenfor viser vi hva vi i Gratech gjennom årene har tatt frem av løsninger og som vi tilbyr våre kunder

Hva vi i Gratech gjennom årene har tatt frem av løsninger og som vi tilbyr våre kunder:

 • Brukeroverstyring via QR-kode

 • Prognose og behovsstyring

 • Smart overtidsstyring

 • Auditorium og store forelesningssaler

 • Behovsstyrt renhold

 • IoT-kobling og dashboard

 • Infoskjermer

 • Maksvokter

 • Adaptiv avviksvarsling

Brukeroverstyring via QR-kode

Vi har tatt frem en løsning der vi lar brukeren selv skanne en QR kode som plasseres i hvert av rommene som skal ha brukeroverstyring. Innholdet som vises på mobilen ved skanning tilpasses hvert prosjekt og bestemmes som regel i samråd med byggherre/leietaker. Det er også enkelt å begrense innhold i enkelte rom hvis dette er ønskelig. 

Innholdet kan for eksempel være:

 • Innstilling av ønsket temperatur

 • Innstilling av ønsket lysstyrke/lysfarge

 • Overstyring av solskjerming

 • Eventuelt andre funksjoner som ønskes

Løsningen bidrar også til et fullt fleksibel bygg der en ombygging kun medfører forandret innhold i QR-koden istedenfor at elektriker må installere og bytte ut komponenter.  

Ved å benytte slik QR-funksjon i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter, oppnås følgende merverdier: 

Ved å benytte slik QR-funksjon i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter, oppnås følgende merverdier:

 • Brukeren får større frihet til å enkelt påvirke sin arbeidsplass

 • Gammelt utstyr som ikke har brukeroverstyring vil nå oppleves som moderne for brukeren, og overstyring er mulig uten at romkomponenter må skiftes ut.

For å overstyre solskjerming: 

 • Egne fysiske brytere på vegg utgår i sin helhet

 • Elektrokabling mellom solskjerming og bryter på vegg utgår i sin helhet

 • Elektriker arbeider utgår i sin helhet

For å overstyre lys:

 • Egne fysiske brytere på vegg utgår i sin helhet

 • Elektrokabling mellom lysstyring og bryter på vegg utgår i sin helhet

 • Elektriker arbeider utgår i sin helhet

For å overstyre temperatur/Co2 (rehabilitering):

 • Der romtermostater mangler lokal overstyring vil nå brukeren få mulighet til overstyring via app, og den elektriske installasjonen forblir urørt og komponenter trengs ikke å skiftes ut.

For å overstyre temperatur/CO2 (nybygg):

 • Installeres enklest mulige målere på vegg som enkelt kan skiftes ut av drift uten programmeringsassistanse.

 • Mulighet for komplett brukeroverstyring vil bli gitt i QR-kode.

Bruk av QR-koder fører til: 

 • Redusering av antall installerte komponenter i bygg

 • Mer fleksible bygg

 • Lavere CO2-avtrykk da vi reduserer kabling, komponenter og arbeid

 • BREEAM-poeng

 • Et positivt bidrag i sirkulærøkonomi

 • Et fremtidsrettet bygg

Prognose og behovsstyring 

La bygget styres smart ut fra værprognoser og spotprisen på strøm. Det finnes mye sparepotensiale ved å kunne laststyre sitt bygg på en smart måte som ikke er basert på nåtid, men heller en prognose. Enkle eksempler på dette er hvis bygget har snøsmelteanlegg.  

Snøsmelteanlegg

Tradisjonelle anlegg vil benyttes maks varme når snøen treffer bakken, og bygget vil da bruke unødvendig mye termisk energi på å høye bakketemperaturen samtidig som at dette inntreffer for sent. Resultatet er overforbruk av energi, for sen fyring for å oppnå smelting i tide samt at bygget går over strømtariffnivåer. 

Ved at bygget styres etter prognose så vil bygget allerede starte lav oppvarming flere timer før det snør, og når snøen treffer bakken vil bakketemperaturen ha nådd smeltetemperatur. På denne måten brukes mindre energi totalt sett, og brukeren får smeltet vekk snøen i samme tidspunkt som den treffer bakken. Anlegget vil også ha kjennskap til når nedbør forventes slutte og kan da avslutte snøsmelteanlegget tidligere. Hvis vi lar bygget koble seg opp mot spotpris så er det enkelt å for systemet å fatte overordnete tiltak ved høy respektive lav strømpris. 

Tiltak ved høye og lave strømpriser 

Ved høy strømpris kan vi slå av trege termiske varmekilder, senke temperaturkurver i aggregater og varmeprodusenter samt generelt redusere byggets totale energiprofil gjennom spotpristoppen. Ved lav strømpris kan det lønne seg å heller akkumulere energi i bygget når det er lave spotpriser for å bruke ressursen etterpå.

Vi har også eksempler på bygg som akkumulerer rimelig energi på nattestid, og selger den som termisk snøsmelting på dagtid da spotprisen er høyere. Her er det muligheter for å benytte bygget som et termisk batteri som gir avkastning ved salg av energi. Det er også enkelt for kunder tilknyttet fjernvarme å på forhånd akkumulere eller konservere termisk energi for å redusere sitt eget forbruk ved høy spotpris og ved svingninger i utendørstemperaturer

Bruk av værprognoser og spotpris fører til:

Bruk av værprognoser og spotpris fører til:

 • Redusert energiforbruk

 • Unngåelse av unødvendige tarifftopper

 • Unngåelse av overforbruk ved høy spotpris

 • Redusert CO2-avtrykk i drift

 • Omfattende besparelser for snøsmelteanlegg

 • Et fremtidsrettet bygg

 • Besparelser i hele anleggets levetid

Overstyring av fjernvarme

Ved å bruke våre systemer så kan vi tilkoble fjernvarmeleverandøren til bygget, og ut fra behov/ønske i bygget kan vi styre den termiske varmen som skal tiltransporteres bygget.

Tradisjonelt sett leverer fjernvarmeleverandøren termisk varme til bygg basert på en utekompensert kurve som oftest er høyere enn hva bygget faktisk har behov for. Uansett hvis bygget bruker eller ikke bruker denne tiltransporterte termiske energien, betaler byggherren for tiltransport i tillegg til det faktiske forbruket. Det våre systemer gjør et at vi kommuniserer med fjernvarmeleverandøren og bestiller akkurat det som er behovet i bygget. Det er først da byggherre betaler for det faktiske forbruket.

Bruk av denne løsningen fører til: 

Bruk av denne løsningen fører til:

 • Reduserte kostnader på tiltransportert energi som ikke forbrukes

 • Styrking av kapasiteten hos fjernvarmeleverandøren som da kan betjene flere forbrukere

 • Et fremtidsrettet bygg

 • Besparelser i hele anleggets levetid

Smart overtidsstyring

I næringsbygg der det forekommer overtidsarbeid eller som på kveldstid går over mot en mer sosial profil for de ansatte, finnes det besparelser på måten dette organiseres på.  

Strategisk organisering av overtidsplasser

I for eksempel et bygg der en leietaker har tre plan med arbeidsplasser, kan det være free-seating eller faste arbeidsplasser. Her kan bygget lokalisere hvor de ulike ansatte sitter, og be de om å samles på et spesifikt sted som enten er predefinert som free-seating overtidsplass eller der flesteparten allerede sitter og arbeider. På denne måten vil de ansatte få en mer sosial opplevelse ved overtidsarbeid istedenfor å sitte spredt ut over stort areal.

Ved slik strategisk organisering av overtidsplasser vil bygget kunne slå av ventilasjonsaggregater for de arealer som ikke er i bruk, slå av lysstyring, og rom som ikke er i bruk må ikke overholde komforttemperaturkrav. Slik vil bygget kunne redusere sitt energiforbruk betraktelig istedenfor at store tekniske anlegge holdes i drift på grunn av et enkelt individ som sitter i egen kontorfløy eller etasjeplan. 

Bruk av denne løsningen fører til: 

Bruk av denne løsningen fører til: (Smart overtidsstyring)

 • Redusert energiforbruk for tekniske anlegg som kan stanses og der lys kan slås av

 • Forlengelse av anleggets levetid og reduserte intervall for service.

 • En mer sosial arbeidsplass

 • Et fremtidsrettet bygg

 • Besparelser i hele anleggets levetid

Auditorium og store forelesningssaler

I større rom der det kan variere mye i antall mennesker som er til stede, og som i tillegg kanskje har med seg laptop for å notere på, vil rommets temperatur svinge raskere enn i andre rom. I tillegg vil slike rom også få en belastning på mengde Co2. I tradisjonelle løsninger vil rommets kjøle-, varme- og ventilasjonsanlegg styres etter at en lokal temperatur-/ Co2-sensor får høye verdier. Utfordringen her er at når denne sensoren målt høye verdier, er det i praksis allerede for sent når reguleringen begynner å kompensere. Mange forelesninger og møter varer kun 60 minutter og vil mesteparten av tiden oppleves som et rom med «tung luft». 

«Boost»-funksjon for et bedre inneklima

Gratech leverer løsninger som kontinuerlig analyserer temperatur- og luftkvalitet, og kan allerede i forkant starte med å regulere rommet slik at deltakerne hele tiden vil ha et godt og riktig inneklima. Vi leverer også «Boost»-funksjon som benyttes flittig i bygg med typisk forelesninger på 60 min. Der kan «Boost»-funksjonen aktiveres ved en kort pause, og rommet vil da benytte maks kapasitet for å skifte ut luft og senke CO2-nivået for å etterpå automatisk gå tilbake til normal regulering. 

Behovsstyrt renhold

Gratech leverer løsninger innenfor renhold der bygget selv avdekker behovet for renhold. Systemet sammenstiller en rapport på romnivå og kan sende detaljer om bestillingsunderlag automatisk til et renholdsfirma. 

Innføring av slike løsninger trenger ikke være kostbare, da de benytter byggets nåværende sensorer. 

Mereffekter ved bruk av løsningene:

Mereffekter ved bruk av løsningene:

 • Redusert sløsing ved å kun gjennomføre renhold der det er behov

 • Redusert tidsforbuk på renhold og reduserte kostnader for renhold

 • Redusert forbruk av kjemikalier

 • Redusert slitasje av overflater som vaskes/støvsuges

 • Renholdleverandører kan betjene flere kunder

IoT-kobling og dashboard

For å kunne ta riktige valg ved energieffektivisering eller å avdekke svake ledd/energityver i et sammensatt system, må vi hente ut informasjon og reelle målinger. Det kan være tempermålinger, trykkmålinger, energiforbruksmålinger og mye annet. Slik kan vi identifisere de deler av et system som forårsaker det store kostandene.

Gratech leverer sensorer som enkelt kan plasseres ut i bygg eller i systemer, og som lagrer og sender måleverdier til et system hvor kunden kan se trender, historikk og avvik. Med en slik løsning, som på ingen måte trenger å være permanent, kan bygg-/systemeier fatte de riktige tiltakene som reduserer kostnader, forbruk eller havari. 

Bevisstgjøring rundt energiforbruk

Som et videre ledd i kontinuerlig forbedring, handler det mange ganger om bevisstgjøring. Bevisstgjøring av ansatte, ledelse, leietakere og kunder. Vi gjør dette ved å presentere trender og akkumulerte verdier på for eksempel infoskjermer der mange passerer daglig. Det kan være hvor mye energi vi benytter i forhold til andre dager, hvordan en leietaker benytter sine arealer i forhold energiforbruk, vannforbruk, overstyring av romtemperaturer og mye annet. Ved enkle grep er det mulig å forandre bedriftskulturer ved bevisstgjøring til å redusere sløsing, få fokus på mål og oppnåelse av disse. 

Infoskjermer

Gratech leverer infoskjermer til våre kunder. Infoskjermer, størrelser og innhold tilpasses alltid kundens behov. Våre løsninger kan vise live data av for eksempel værprognoser, nyheter, samferdselsinformasjon, samt detaljert data fra kunders ERP-systemer, byggautomasjonssystemer, energiforbruk og oversikt over solenergiproduksjon. 

Maksvokter

Behovet for energi i bygg og anlegg forandrer seg med belastningen i bygget og med omgivelsestemperaturer. Hvis belastningen ikke er jevnt fordelt, kan dette medføre forbrukstopper og energileverandøren vil da fastsette prisen for energi i henhold til slike energitopper. Et lavt og jevnt forbruk er derfor å foretrekke. 

Tilpassede tiltak for energioptimalisering 

Typiske belastninger kan i et næringsbygg inntreffe om morgenen når alle ansatte kommer på kontoret, når ventilasjonsaggregater starter opp, hvis varmesentralen øker sitt pådrag, og hvis det er kaldt ute så forsterkes dette energiforbruket til en topp. Gratech tilbyr en løsning som aktivt følger med på energiforbruket i ett bygg. Når energiforbruket øker, tangerer det ulike trinn som vil starte å redusere energiforbruket. Tiltakene er ulike for hvert bygg, men det kan typisk være å forandre settpunkter, koble ut trege energikilder som for eksempel gulvvarme, deaktivere snøsmeltanlegg, stoppe systemer som ikke påvirker brukerne i stor grad og deaktivere elbilladning. 
 
Med en slik løsning bespares byggeier og leietaker for store og unødvendige kostnader. Kunder opplever dette som enkle tiltak, men med veldig stor besparelse. 

Vi vil høre fra deg 

Vil du vite mer om hvordan du kan forbedre inneklimaet på din arbeidsplass? Gratech AS kan hjelpe. Ta kontakt for mer informasjon. 

Kontakt oss